Chúng
Sanh
Độ
Tận
Phương
Chứng
Bồ
Đề

 

Địa
Ngục
Vị
Không
Thệ
Bất
Thành
Phật

Ngài có lời đại nguyện rằng:

Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật.