KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ
Dhammapada Sutta
Lời tựa:
“Tôi dịch tập Dhammapada ra Tiếng Việt để cúng dường Phật Đản 2513. Quyển Kinh Pháp Cú thuộc Tiểu bộ kinh, được xem như quyển Thánh Kinh trong Phật Giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật Giáo, không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý đức Phật, mà nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy do chính đức Phật thân thuyết. Đọc những bài kệ này, chúng ta cảm như nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2500 năm vang lại, giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này, và ta cảm thấy không còn sự trung gian của các vị Tổ sư kiết tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể kệ 5 chữ một để cho thật trung thành với nguyên văn và quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi là dịch hết rất sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể không thêm không bớt một chút nào, cho đến thứ tự các chữ Pali, chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng ở mức tối đa. Vì đây là thể kệ chứ không phải là thể thơ nên không có thi hóa trong bản dịch của tôi. Dịch tập kinh Pháp cú này ra thể kệ, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong sao những lời dạy này của đức Phật sẽ soi sáng dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta, và ở trong một thời đại đầy máu lửa, đau thương, nước mắt, đầy những phân hóa hỗn tạp và hận thù này. Những lời dạy của đức Phật sẽ xoa dịu một phần nào cho tâm tư đã quá căng thẳng hay buồn nản của con người Việt Nam, làm con người Phật tử trở lại với con người Phật tử”.
Vạn Hạnh ngày Phật Đản năm 2513 năm 1969.
Tỳ kheo Thích Minh Châu – Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh.